Forbrukslån på dagen

Forbrukslån på dagen – endringer øker kundens sikkerhet

Hva er forbrukslån på dagen?

I de fleste situasjoner der en bank eller en annen form for kredittgivende institusjon låner ut penger til en person eller et selskap, krever banken eller selskapet en eller annen form for sikkerhet før pengene kan lånes ut. Det kan diskuteres om de beste forbrukslån er de med høy sikkerhet for banken, eller de med gode vilkår for kunden.

Tradisjonelt sett tar det også tid å søke om et lån. Både selve søknadsprosessen og ventetiden etter at søknaden er levert inn innebærer som oftest bruk av tid. Det kan dreie seg om dager eller uker å vente på behandlingen av en søknad om et lån, litt avhengig av størrelsen på lånet og hvilken type lån det søkes om.

forbrukslån på dagenMed forbrukslån på dagen er tanken bak at både tiden og kravene til sikkerhet reduseres til et minimum. Søknadsprosessen krever sjelden at kunden møter opp i banken, at kunden har en samtale med en rådgiver i banken som kan vare i timer om personlig økonomi og fremtidsplaner, og så videre. Ofte er det mulig å søke om et forbrukslån på dagen ved rett og slett å sende en SMS eller en annen form for elektronisk melding, noe som sparer tid både for den som søker, og for banken som skal behandle søknaden.

Noe som kjennetegner de fleste former for forbrukslån, er at pengebehovet er såpass akutt at debetoren (den som søker om penger) helst vil ha pengene tilgjengelig umiddelbart, eller i det minste så snart som mulig. I denne situasjonen er det ikke mange som forventer å bli tilbudt de billigste forbrukslån, men det er mulig å i det minste finne de beste forbrukslån tenkelig, situasjonen tatt i betraktning. Det er viktig å huske at det kan være vesentlige forskjeller mellom de billigste forbrukslån og de beste forbrukslån.

I begrepet forbrukslån på dagen ligger det ikke nødvendigvis noe løfte om at pengene skal komme inn på konto samme dag som søknaden leveres inn, men man må i det minste forvente at det er mulig å sende inn en søknad kort tid etter at ønsket eller behovet for et forbrukslån inntreffer. Noen av de som markedsfører seg med forbrukslån på dagen, klarer faktisk å levere pengene på konto samme dag som søknaden sendes inn, men dette krever i så fall at debetoren har en eller annen form for elektronisk autorisasjonsmetode, altså en form for signering som er ment å elektronisk kunne stadfeste hvem som undertegner et dokument eller en avtale.

Hvorfor er forbrukslån på dagen så populære?

For de fleste moderne mennesker vil det på et eller flere tidspunkt i løpet av livet dukke opp situasjoner der et behov for tilførsel av økonomiske midler er åpenbart. I en slik situasjon er det en stor fordel å lete seg frem til det beste forbrukslån.

En typisk situasjon der behovet for økonomisk tilvekst dukker opp, er en eller annen form for etableringssituasjon. Det kan være tidlig i livet, i forbindelse med den første etableringen utenfor foreldrenes hjem. Eller i forbindelse med oppstart av studier. Det er vanlig at unge, uerfarne folk får en lavere lønn enn gjennomsnittet, og så stiger lønnen etterhvert som personen vinner erfaring på arbeidsplassen. De første månedene eller årene i arbeidslivet kan være tunge, og et billig forbrukslån kan vise seg nødvendig å ta opp. Det første året i yrkeslivet har arbeidstakeren heller ikke tjent opp rett til feriepenger, så den første sommeren kan vise seg som en ekstra tung periode økonomisk. Da kan et forbrukslån på dagen være meget attraktivt.

Også senere i livet dukker det selvfølgelig opp uforutsette situasjoner, der det kan være naturlig å begynne letingen etter det billigste forbrukslånet som kan løse situasjonen. Eksempler på dette kan være skader som har oppstått i hjemmet som krever en eller annen form for reparasjon eller erstatning, og ikke dekkes av forsikringen, eller det kan være for å dekke inn deler av en større sum, for eksempel egenandelen ved kjøp av bolig, bil, båt eller ferieeiendom.

Noen kan bruke forbrukslån på dagen også til å dekke utgifter som er mindre akutte og mer planlagte, rett og slett fordi søknadsprosessen er så enkel og forutsigbar sammenlignet med mange andre former for lån. Eksempler på dette kan være restaurering eller oppussing av egen eiendom eller bolig, kjøp av ferie, investering til rekreasjon som sykkel, ski, TV, hjemmekino, surroundanlegg, datamaskin, nettbrett, eller den nyeste mobilen på markedet.

De billigste forbrukslån kan også brukes til å dekke inn dyrere lån, en prosess som gjerne omtales som refinansiering. En klar fordel med refinansiering, i tillegg til at de totale renteforpliktelsene bør bli rimeligere, er at det kan gi bedre oversikt over økonomien å ha et enkelt forbrukslån i stedet for et virvar av smålån og kredittkort. Vanligvis er det også mye rimeligere med tanke på gebyrer og avgifter å betjene et enkelt lån sammenlignet med flere lån. Dermed kan det lønne seg å ta opp et forbrukslån på dagen for å dekke flere mindre forbrukslån, kredittkort og annen form for gjeld, selv i de tilfellene der rentene ikke synker i gjennomsnitt fra refinansieringen.

Hvordan er lånebetingelsene for et forbrukslån på dagen?

De fleste kreditorer, altså de som låner ut penger til forbrukslån på dagen, opererer med visse kriterier for å kunne innvilge et lån. Kriteriene kan variere enormt, men visse elementer er gjerne så grunnleggende at de aller fleste institusjoner bruker dem.

Det er obligatorisk at kunden må kunne identifisere seg, dette er helt grunnleggende for å kunne utelukke svindel og sørge for at den som mottar pengene er samme person som personen som er ansvarlig for å nedbetale lånet.

Det er også vanlig i Norge å kreve at kunden må ha fylt 18 år, må ha vært norsk statsborger i en viss periode (vanligvis 2 – 3 år), og har en inntekt som er av en viss størrelse, gjerne høyere enn 200 000 kroner i året. Dersom kunden er selvstendig næringsdrivende er det vanlig å kreve at vedkommende har sendt inn liknet inntekt i minst tre år.

En del av helhetsvurderingen av en kunde, er vurderingen av kredittverdigheten. Kunder som har betalingsanmerkninger eller andre irregulære forhold i sin kreditt-historikk, møter gjerne mer motstand hos låneinstitusjonen enn kunder med høy kredittverdighet. Jo kortere tid som har passert siden irregulariteten, jo vanskeligere kan det være å få aksept for et lån. Vurderingen av kredittverdighet innebærer ofte en kredittsjekk, noe som i våre dager kan foregå forholdsvis raskt ved at banken sender en elektronisk forespørsel hos et kredittvurderingsbyrå.

Det er vanlig å nedbetale et forbrukslån på dagen i en periode som varer mellom 1 og 10 år. Nedbetalingen skjer gjennom rater hver måned, eller en gang i kvartalet.

Forklaring på rentenivået til forbrukslån på dagen

billigste forbrukslånDet er forskjell på nominell rente, og effektiv rente, og forskjellen er sjelden større enn ved forbrukslån på dagen. Slike lån har gjerne en forholdsvis lav lånesum, og dermed utgjør gebyrer og eventuelle tilleggsutgifter en langt større andel av den totale lånekostnaden, enn ved større lån som studielån og boliglån. Det er vanlig at både den nominelle og den effektive renten synker jo lengre nedbetalingstiden varer.

Nominell rente er den marginen banken tar som grunnrente for å dekke inn de rene utgiftene ved å låne ut penger, samt dekke risikoen ved å låne ut penger og den generelle prisstigningen i markedet i løpet av låneperioden, såkalt inflasjon.

Den effektive renten er et tall som viser hva kunden faktisk betaler, altså den nominelle renten pluss alle kostnader knyttet til lånet, for eksempel termingebyr, etableringsgebyr, fakturagebyr og depositumsgebyr.

De aller fleste forbrukslån innebærer et etableringsgebyr, og dette er viktig å ta med i beregningen under sammenligningen av forskjellige lån for å finne frem til det beste forbrukslån. Etableringsgebyret kan være en fast sum, gjerne litt under 1000 kroner, eller det kan være uttrykt i form av prosenter av selve lånebeløpet. Potensielle lånekunder bør også passe på at den effektive renten banken oppgir inkluderer etableringsgebyret, siden noen kan finne på å utelate dette gebyret i opplysning om den effektive renten.

En annen faktor som kan vise seg å være svært viktig å ta med i beregningen, er termingebyret. Et lån med 80 kroner i termingebyr og månedlige nedbetalingsrater vil, sammenlignet med et lån med 30 kroner i termingebyr, være 600 kroner dyrere å betjene per år nedbetalingen varer. Jo mindre lånebeløpet er, jo viktigere blir termingebyret for den effektive renten. De billigste forbrukslån på dagen er, dersom lånebeløpet er lavt, med andre ord nesten alltid det lånet som har lavest termingebyr.

Endring av regler i 2017

Med virkning fra 1. juli 2017 skjer det en endring av regler for markedsføring av kreditt i Norge. Hensikten er å hindre at kundene skal villedes til å tro at det er enkelt å skaffe seg lån, at lånet kan innvilges raskere enn tilfellet faktisk er. Et vilkår i den nye loven er at tilleggsfordeler ved lånet ikke skal ha en for fremtredende plass i markedsføringen. Dette vil forhåpentligvis medføre at de mest useriøse aktørene på markedet må endre sin strategi, og vil også gi fordeler til de som opererer med de beste forbrukslån.

For kunden vil sjansen for å treffe økonomiske beslutninger de ellers ikke ville ha truffet bli sterkt redusert, altså vil risikoen for å inngå dårlige lån reduseres, noe som helt klart må regnes å utgjøre en positiv endring.