Blogi

Mitä taloudellisia muutoksia avioliitosta seuraa

Avioliitto muuttaa parisuhteen asemaa oikeuden silmissä, mutta siitä seuraa myös tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Nämä oikeudet ja velvollisuudet voivat vaikuttaa aviopuolisoiden talouteen. Avioliiton on tarkoitus turvata perhe-elämä niin taloudellisesti kuin lain edessä, joten moni taloudellisista muutoksista liittyy talouden jakamiseen ja kumppaneiden selviytymiseen taloudellisesti.

Elatusvelvollisuus

Avioliiton aikana kumpikin puoliso osallistuu kykynsä mukaan perheen elatukseen. Jos toinen puolisoista jää työttömäksi tai muuten tulot merkittävästi vähenevät, toinen puoliso on velvollinen auttamaan tätä. Tämä voidaan myös tarvittaessa vahvistaa oikeuden toimesta avioliiton aikana. Elatusavun määrä ja maksutapa voidaan määrittää sopimuksessa tai tuomioistuimen päätöksellä.

Myös avioeron jälkeen tuomioistuin voi määrätä toisen puolison maksamaan toiselle elatusapua, jos se todetaan kohtuulliseksi. Elatusapu saatetaan maksaa määräajoin tai kertasummana.

Velat

Kunkin puolison ottamat velat ovat heidän omiaan, mutta jos aviopari ottaa lainan yhdessä, ovat he siitä myös vastuussa yhdessä. Avioliiton purkautuessa toinen puoliso ei voi joutua vastuuseen toisen tekemästä velasta. Puolisot vastaavat velasta yhdessä myös silloin, jos toinen heistä on joutunut ottamaan lainaa heti tilille perheen elatusta kuten ruokaostoksia tai tärkeän kodinkoneen korjaamista varten.

Avio-oikeus ja avioehto

Kun avioliitto solmitaan, puolisoille taataan avio-oikeus toisen omaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos liitto päättyy aviopuolison kuoleman ja/tai avioeron johdosta, on kullakin puolisolla oikeus saada puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden määrästä.

Puolisot voivat myös tehdä avioehtosopimuksen, jossa sovitaan, ettei kummallakaan tai toisella puolisolla ole oikeutta toisen omaisuuteen. Sopimuksessa avio-oikeutta voidaan rajata niin, ettei puolisolla ole oikeutta tiettyyn omaisuuteen, kuten esimerkiksi perintönä saatuun kiinteistöön. Sopimus voidaan myös rajata niin, että avio-oikeutta sovelletaan ainoastaan puolison kuollessa, ei avioerotilanteessa.

Avioehtosopimus tehdään kirjallisena, ja se on todistettava oikeaksi kahden esteettömän henkilön toimesta. Sopimus toimitetaan maistraattiin. Sopimus on syytä tehdä huolella, jotta se on lainvoimainen.

Leskeneläke

Jos aviopuoliso kuolee, voi hänen leskensä hakea leskeneläkettä. Lesken iällä tai sukupuolella ei ole merkitystä. Eläkettä saa, jos avioparilla on ollut tai on yhteinen lapsi ja avioliitto on solmittu ennen kuin edunjättäjä täytti 65 vuotta. Myös lapseton leski voi saada leskeneläkettä, jos liitto on kestänyt vähintään 5 vuotta, ja avioliitto on solmittu ennen kuin leski on täyttänyt 50 vuotta, ja leski on vähintään 50-vuotias puolison kuollessa. Ex-puolisollakin voi olla oikeus leskeneläkkeeseen, mikäli hänelle on maksettu elatusapua edesmenneen puolison toimesta.

Yhteinen omaisuus

Avioliitossa ei ilman toisen puolison kirjallista suostumusta myydä tai muuten luovuttaa puolisoiden yhteistä kotia. Myöskään yhteiseen asuntoirtaimistoon kuuluvaa irtainta omaisuutta, toisen puolison tarpeellisia työvälineitä eikä puolison tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua irtaimistoa ei saa lain mukaan luovuttaa tai siirtää ulkopuolisille ilman puolison suostumusta.

Lisäksi puolison kuollessa leskellä on oikeus jäädä yhteiseen asuntoon asumaan. Avoleskellä tätä oikeutta ei ole, vaan yhteinen omaisuus on jaettava perikunnan kanssa. Toisaalta, mikäli avoliitto on kestänyt yli viisi vuotta ja/tai parilla on yhteisiä lapsia, muistuttaa avoliitto juridisesti enemmän avioliittoa.

Tuet

Avioliitto vaikuttaa myös tukiin, koska aviopuolisot katsotaan samaan ruokakuntaan kuuluviksi. Tällöin toisen puolison tulot tai yhteisen asuinkiinteistön omistajuus voivat vaikuttaa toisen tukien suuruuteen. Myös puolisoiden yhdessä tai erillään asuminen voi vaikuttaa tilanteeseen. Kelalla ei ole yleistä sääntöä tukien suhteen, vaan kunkin avioparin tilanne arvioidaan yksilöllisesti.